Externe begeleiding

Soms hebben leerlingen zulke pittige problemen, dat we hulp van buitenaf moeten inroepen. Soms volgt verwijzing naar bijv. GGZ. Deze contacten verlopen meestal via het ZAT.

Jeugdgezondheidszorg Gelderland-Midden

In de tweede klas krijgen alle leerlingen een vragenlijst van de Jeugdgezondheidszorg thuisgestuurd die ze moeten invullen en vervolgens mee terugnemen naar school. Op het JFC nemen we in de klas een wat algemenere vragenlijst af. Hierna volgt een eerste selectie door een doktersassistente. Het merendeel van de leerlingen krijgt geen vervolgonderzoek. Vaak is er geen aanleiding voor.  Leerlingen waarbij wel aanleiding is tot nader onderzoek, zullen door de jeugdarts of de jeugdverpleegkundige worden uitgenodigd tijdens de spreekuren.

Leerlingen kunnen ook zelf een afspraak maken met de jeugdarts of jeugdverpleegkundige. Op eigen verzoek of op verzoek van ouders en/of de school kan een leerling op indicatie worden onderzocht. Afhankelijk van de uitkomsten van het onderzoek komt er een doorverwijzing naar de jeugdarts of wordt er contact opgenomen met de ouders. Mocht het nodig zijn, dan wordt er in overleg met de leerling verdere hulp gezocht. Vanzelfsprekend hebben de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts geheimhoudingsplicht.

Centrum voor jeugd en gezin

De Jeugdhulp valt onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten. In Barneveld neemt het Centrum Jeugd en Gezin (CJG) een belangrijke plek in bij de Jeugdhulp. Er zijn door de gemeente Gespreksvoerders Jeugd aangesteld. Zij denken mee bij vragen van ouders op het gebied van opvoeding en opgroeien. Deze Gespreksvoerders Jeugd geven beschikkingen af voor andere vormen van hulp. Meer informatie is te vinden op de site van de gemeente.

De samenwerking met onderwijs is daarbij heel belangrijk. Soms is er rondom een kind op school zorg die zich ook thuis voordoet en omgekeerd. In zulke gevallen stemmen school en CJG met elkaar af. Wel geldt natuurlijk dat de school vooral kijkt naar de onderwijsdoelen en dat het CJG zich richt op ondersteuning bij vragen die het kind en de context van het gezin betreffen. De schoolmaatschappelijk werksters zijn bij ons werkzaam vanuit het CJG.