Aanbod Tweede lijn

De tweede lijnszorg bestaat uit: persoonlijk mentoren en het interne ZAT.

Persoonlijk Mentoren

Met de komst van Passend Onderwijs is de toewijzing van middelen veranderd. Binnen het Samenwerkingsverband Barneveld Veenendaal VO wordt gewerkt met Onderwijs Zorgarrangementen gebaseerd op de onderwijsondersteuningsbehoefte(n) van de leerling.

Voor sommige leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is de persoonlijk mentor een optie. De persoonlijk mentoren functioneren naast de klassenmentor.

Om op het JFC vorm te geven aan Passend Onderwijs en handelingsgericht werken zijn er Onderwijs Ondersteunings Arrangementen opgesteld, zowel voor buiten (TAD : Tijdelijk Arrangement Donnerschool) als in de school. Met de verschillende Arrangementen willen we zo goed mogelijk inspelen op de specifieke behoefte(n) van elke leerling die voor een Arrangement in aanmerking komt.

Een belangrijke rol spelen de ambulant begeleiders. Dit zijn de specialisten op het gebied van een diagnose. Ze doen hun werk vanuit een school voor Speciaal Onderwijs. Zij zijn er o.a. om de persoonlijk mentoren en ouder(s)/verzorger(s) te adviseren.

Intern ZAT (Breedtezorg)

De noodzaak voor een goede begeleiding en zorg op sociaal-emotioneel gebied neemt de laatste jaren toe. Schoolresultaten en sociaal-emotioneel welbevinden hebben alles met elkaar te maken. Hierdoor is de school in een tijd van uiteenvallende sociale structuren een belangrijke plaats voor preventie, signalering, begeleiding en verwijzing van en bij problemen.

Veel problemen van leerlingen hebben te maken met de thuissituatie. 

De begeleiding van een leerling kan, afhankelijk van de aard van de gesignaleerde problematiek, dus leiden tot verwijzing. 

De school blijft namelijk een pedagogisch-didactisch en geen therapeutisch instituut. Binnen de school werken naast pedagogisch-didactische deskundigen, ook specialisten als een orthopedagoog, schoolmaatschappelijk werkster en ambulant begeleiders vanuit het Speciaal Onderwijs. Buiten de school vinden we meer specialismen en mogelijkheden voor langdurige hulpverlening. De begeleider in school mag zich dan ook niet opstellen als therapeut.

Het JFC heeft ervoor gekozen om met de volgende functionarissen vorm te geven aan het interne ZAT:

  • zorgcoördinatoren
  • persoonlijk mentoren
  • orthopedagoog
  • RT specialisten
  • schoolmaatschappelijk werkster
  • adviseurs vanuit VSO

Dit betekent dat er met hen afzonderlijk op vastgestelde tijdstippen overleg plaatsvindt.