Aanbod derde lijn

Als ondanks alle ingezette hulp niet het gewenste resultaat bereikt is, wordt besloten tot een Zorg Advies Team-vergadering. Dit is een multidisciplinair overleg.

Zorg Advies Team  (Dieptezorg)

Aanwezigen bij dit multi-disciplinaire overleg:

  • (persoonlijk) mentor en/of stafdocent
  • zorgcoördinator (voorzitter)
  • onderwijsassistent (notulist)
  • schoolmaatschappelijk werker/voorpostfunctionaris CJG
  • schoolarts/schoolverpleegkundige
  • orthopedagoog 
  • adviseur VSO vanuit Voortgezet Speciaal Onderwijs
  • leerplichtambtenaar
  • politie gemeente Barneveld
  • ouders en/of leerling

De besprekingen van het Zorg Advies Team zijn vertrouwelijk.

Personen vertegenwoordigd binnen het ZAT

De schoolmaatschappelijk werker is op basis van detachering en bekostiging vanuit het CJG gedurende twee dagdelen per week op school aanwezig. Aangemelde leerlingen die sociaal-emotioneel dreigen vast te lopen worden in overleg met de zorgcoördinator ingepland.

Het Centrum voor Jeugd & Gezin (CJG) vormt, zeker met de decentralisatie van jeugdzorg een belangrijke partner in het ZAT. Er is voor gekozen de schoolmaatschappelijk werker “voorpostfunctionaris” te maken in het ZAT. Ook werkt het JFC nauw samen met het CJG bij het houden van ouderavonden over actuele onderwerpen m.b.t. opvoeden.

De schoolarts wordt ingezet bij specifieke hulpvragen vanuit het ZAT en na doorverwijzing van de schoolverpleegkundige. Ook kan hij/zij vanuit het ZAT verwijzen naar de 4de lijns-zorg  en contactpersoon zijn.

De schoolverpleegkundige voert het standaard geneeskundig (PGO) onderzoek in alle tweede klassen uit. Ook wordt door haar de KIVPA, een signaleringsinstrument voor sociaal emotionele problematiek, afgenomen.

In leerjaar 4 vindt er een digitaal Jeugdgezondheidsonderzoek plaats. De uitslag kan aanleiding geven tot nader contact met een bepaalde leerling.

De totale weergave wordt door de schoolarts en schoolverpleegkundige besproken met de school. Het JFC stemt hier haar preventiebeleid op af (bijvoorbeeld thema ouderavonden over opvoeden).

Orthopedagoog is bij het JFC in dienst.  

Adviseurs VSO nemen deel aan het ZAT vanuit het Speciaal Onderwijs. Zij begeleiden leerlingen/ouders en vervullen in de school een adviserende functie.

De leerplichtambtenaar heeft bijzondere aandacht voor leerlingen die opvallen vanwege overmatig verzuim.

Vaak vindt nauw overleg plaats tussen de mentor, stafdocent en / of zorgcoördinator. Ook is de leerplichtambtenaar maandelijks op school voor het spreekuur.

Politie Barneveld is met een vaste vertegenwoordiger aanwezig in het ZAT. Door de manier van werken in het ZAT (het tijdig doorsturen van informatie m.b.t. nieuwe ZAT-aanvragen) kunnen zij vanuit hun systemen meer informatie verstrekken over bepaalde leerlingen/gezinnen waardoor een beter beeld kan ontstaan van de risicofactoren.

Ouders en/of leerling zullen steeds meer betrokken gemaakt worden vanuit het principe van handelingsgericht werken. Dit zal betekenen dat zij in de toekomst vaker bij een ZAT-bespreking aanwezig zouden kunnen zijn.

De Meldcode Kindermishandeling Huiselijk Geweld treedt in werking bij vermoedens.

De Verwijsindex kan ingezet worden na gezamenlijk overleg. Een leerling wordt dan gemeld in de Verwijsindex. Dit is een nationale databank waarin professionals worden verbonden die zorgen delen over een leerling/gezin.