Onderwijs Ondersteuningsplan

Op deze pagina vindt u de visie op onze leerlingbegeleiding. De andere onderdelen van het Ondersteuningsplan kunt u vinden in het rechtermenu.

Visie op leerlingbegeleiding

Op het JFC doen wij er alles aan om de middelbare schoolperiode van elke leerling succesvol te laten zijn. Deze periode is belangrijk voor de toekomst van uw kind! Elke leerling moet zich prettig voelen op het JFC en moet bij problemen de juiste hulp kunnen krijgen. Zowel de leerling met problemen als de leerling voor wie het allemaal te langzaam gaat, wordt geholpen.

De begeleiding ligt in de eerste plaats bij de mentoren: in overleg met de docenten, de decaan/leerlingbegeleider en de afdelingsleider worden de vorderingen en het welbevinden van elke leerling in de gaten gehouden. Daarnaast streven we naar een integrale aanpak van de leerlingbegeleiding. Daarbij is sprake van o.a.:

 • begeleiding bij studie- en beroepskeuze
 • begeleiding bij de studieaanpak
 • begeleiding bij sociaal-emotionele problemen
 • begeleiding bij leerproblemen zoals dyslexie, dyscalculie of faalangst
 • begeleiding van (hoog)begaafde leerlingen.

Op het JFC willen we dat elk kind weer met plezier naar school gaat. Voor een zo goed mogelijke begeleiding is er bij ons daarom veel mogelijk. 

Visie op onderwijsondersteuning laat zich samenvatten als:

 • hulp zo tijdig mogelijk en in zo licht mogelijke vorm
 • door de meest aangewezen persoon
 • op de meest adequate werkwijze en zo dichtbij mogelijk.


Het doel van begeleiding

Om de onderwijsdoelstelling te realiseren beschikt de school over een begeleidings-systeem. De begeleiding is er op gericht om de leerling, rekening houdend met beschermende en belemmerende factoren, optimaal te laten functioneren.

Van belang bij dit alles is, dat docenten signalen opvan­gen.

Zodoende kan men proberen om d.m.v. extra faciliteiten (studieles, (p)re- teaching) of anderszins, ongunstige factoren in de ontwikkeling van de leerling weg te nemen.

Aspecten van begeleiding

De volgende begeleidingsaspecten zijn aan te geven:

 1. Persoonlijke begeleiding:  Docenten / mentoren kennen leerlingen als persoon en hun functioneren  wordt met aandacht gevolgd. Waar nodig bieden we passende hulp.
 2. Studiebegeleiding: Mentoren volgen de studieresultaten van de leerling en leerlingen worden gestimuleerd en geholpen om het maximale uit hun schoolloopbaan te halen.
 3. Loopbaanbegeleiding: Mentoren en decaan volgen  de leerling bij het proces van keuzes maken.


Voorwaarden voor goede begeleiding

 1. Er moet een heldere en overzichtelijke begeleidingsstructuur te zijn.
 2. Binnen die structuur moet voor ieder duidelijk zijn wat zijn/haar  taak en bevoegdheid is.
 3. Leerlingenbegeleiding is een steeds terugkerend agendapunt tijdens mentorenvergaderingen in alle afdelingen.
 4. De administratieve organisatie is dienstbaar aan de begeleiding.
 5. Er dient een goede communicatie te zijn tussen de school en de ouder(s)/verzorger(s).
 6. Leerlingen moeten zich bewust zijn van hun eigen verantwoordelijkheid en worden evenals de ouders actief betrokken.​


Toelichting eerste tot vierde lijns-zorg

 Tijdens de jaren die een leerling doorbrengt op het JFC krijgt hij/zij mogelijk te maken met meerdere functionarissen. We onderscheiden hierin 4 fasen, de zogenaamde eerste t/m vierde lijnzorg. Hierna wordt kort ingegaan op de taak en verantwoordelijkheid van iedere functionaris in de lijnen.