Het Zorgadviesteam(ZAT)

Het komt voor dat leerlingen grote of kleine persoonlijke problemen hebben. Vaak kunnen mentoren of anderen helpen die problemen aan te pakken. Soms is een probleem zo ingewikkeld dat meer tijd en deskundigheid nodig is. Voor die situaties is er het ZAT. 

Dit team zorgt voor een goede samenwerking tussen school en de jeugdhulpverlening, zodat leerlingen met sociaal-emotionele problemen snel passende hulp krijgen. Het blijft voor ouders overigens altijd mogelijk om een leerling rechtstreeks aan te melden bij het CJG (Centrum voor Jeugd en Gezin), het Wijkteam van uw gemeente of de Gespreksvoerders Jeugd in de gemeente Barneveld.

Aanmelding en werkwijze

De mentor blijft het eerste aanspreekpunt voor ouders en leerlingen. Als hij het nodig vindt, kan hij de hulp inroepen van de stafdocent/afdelingsleider. Als de stafdocent/afdelingsleider externe hulp door deskundigen nodig vindt, brengt hij de leerling in bij het ZAT. Dat overlegt hij van tevoren met de ouders en de leerling. Het ZAT komt om de 5 à 6 weken bij elkaar en bestaat uit:

Intern
Betrokken afdelingsleiders/stafdocenten/mentoren/persoonlijk mentoren
Mw. C.H.E. van Kooten - van de Bovenkamp, zorgcoördinator
Mw. R. van der Veen-Schoonhoven, zorgcoördinator
Mw. M. van Deuveren-van de Pol, orthopedagoog

Extern
Mw. M. Brandwijk-Kok, schoolmaatschappelijk werkster
Mw. M. Starreveld, schoolmaatschappelijk werkster
Mw. W. van Veldhuizen, jeugdarts
Dhr. R.J. Brandse, leerplichtambtenaar
adviseurs & ambulant begeleiders REC-1 t/m REC-4
vertegenwoordiger van de politie

Vanzelfsprekend hebben de leden van het ZAT geheimhoudingsplicht.

Faciliteitenpas

Deze pas is er uitsluitend voor leerlingen met een gediagnosticeerd gezondheids-, gedrags- en/of leerprobleem. Voor deze pas is een verklaring nodig van een externe deskundige. De aanvraag gaat via de mentor.
 

Verwijsindex

Het JFC is aangesloten bij de Verwijsindex Regio de Vallei, kortweg VIVallei. De verwijsindex is een digitaal systeem waarin professionals (bijvoorbeeld zorgverleners, leerkrachten, leerplichtambtenaren) kinderen en jongeren in de leeftijd van 0 tot 23 jaar registreren als zij zich zorgen maken over hun situatie, hun gedrag en/of hun ontwikkeling. De gemeente Barneveld is aangesloten bij ViVallei.

Middels de VIVallei kunnen wij, als school, andere hulpverleners sneller vinden. Hierdoor zijn we in staat om sneller in contact te komen en hulpverlening beter op elkaar af te stemmen. Uw kind wordt dan sneller en beter geholpen.

In de VIVallei worden alleen algemene gegevens vermeld: naam, geboortedatum en burgerservicenummer (BSN). De reden van signalering van uw kind wordt niet opgenomen.

Ook heeft het JFC een Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld.